Realizované akcie 2019

08 Nov 2019 - 12 Sep 2020

TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020

Solution Focused prístup, ktorého zakladateľmi sú Insoo Kim Berg a Steve de Shazer, nás priamo privádza k riešeniu, jednoducho a v krátkodobom horizonte a to príjemným, kreatívnym a zaujímavým spôsobom. Vytvára bezpečné a rešpektujúce prostredie, aby sa riešenia mohli zrodiť. Opiera sa o silu procesu a tiež rozvíja sebadôveru a vzťahy. Ide predovšetkým o tréning rozvoja špecifickej mentálnej zručnosti, vybudovanej na paradigme v myslení: presun od problému ku konštruovaniu a rozvoju riešenia, keď sa potrebujeme my či naši klienti popasovať s náročnou pracovnou alebo komunikačnou alebo osobnou výzvou a to bez „ANALÝZY PROBLÉMU”.

25 Sep 2019

SYNDRÓM VYHORENIA

Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažkostí je dovolená len klientom a v nijakom prípade pomáhajúcim profesionálom. V žiadnej profesijnej skupine sa vlastné psychické problémy pracovníkov tak nebagatelizujú a nezastierajú ako v  pomáhajúcich profesiách. Jedným z mnohých dôsledkov je únava a vyhorenie.

Prevenciu proti „syndrómu pomocníka“ možno napĺňať v dvoch líniách. Je dôležité, aby sa tí, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách uvedomili svoje vnútorné stránky motívov pomáhať. Druhou líniou je, aby disponovali žiaducimi sociálnymi kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej interakcii s druhými.

24 Aug 2019

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

10 Oct 2019

Práca s deťmi s poruchami správania

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

22 Jun 2019

Deň s arteterapiou - techniky arteterapie v praxi

Kurz predstavil spôsob, akým sa arteterapia stáva prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov, ako reflektovať proces tvorby a ako v dialógu klient – terapeut osloviť osobne významné témy.

02 Jun 2019

DEŇ nie(len) pre deti

Nedeľa 02.06.2019 sa v obci Strečno niesla v rodinnom duchu. Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z. v spolupráci s obcou Strečno organizovali podujatie venované Medzinárodnému dňu detí. Akcia niesla názov DEŇ nie(len) pre DETI. Cieľom podujatia bolo podporiť trávenie spoločného času detí s ich rodinou. Deti mali splniť rôzne úlohy na stanoviskách, ktoré si pre ne pripravili organizácie a firmy. Po splnení všetkých úloh čakali na deti diplomy, medaily a balíčky s malými odmenami od sponzorov. Nultý ročník DŇA nie(len) PRE DETI bol výnimočný i tým, že deti sa mohli vyšantiť v kope peny, ktorú pripravil Dobrovoľný hasičský zbor zo Strečna a taktiež premeniť sa na akúkoľvek rozprávkovú bytosť alebo zvieratko vďaka maľovaniu na tvár, ktoré zabezpečilo Franke Slovensko s.r.o.. Akcie sa zúčastnilo viac ako 150 detí so svojimi rodinami. Obrovské ďakujeme patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí s celým podujatím pomáhali, menovite Martina Tarabová, Marián Taraba, Jana Mojská, Iveta Ondáková, Natália Ondáková, Michal Tavač, Zitka Michulková a Miroslav Slovaček. Ďalej ďakujeme partnerom, ktorí celú akciu podporili: DHZ Strečno, Franke Slovakia s.r.o., Futbalový klub Strečno, Detský folklórny súbor Hájovček, Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Strečne, Tvorivá dielňa spod Strečna, Klub slovenských turistov Uhlík, Klientske centrum Invia Žilina a Ing. Alena Záborská z agentúrnej kancelárie Allianz v Žiline. Za ozvučenie a skvelú zábavu ďakujeme šikovnému moderátorovi Jaroslavovi Obertovi a hudobnej skupine Sunny Music. Pevne veríme, že DEŇ nie(len) PRE DETI sa stane tradíciou a budeme sa každoročne stretávať v minimálne tak dobrej atmosfére, ako to bolo teraz.

25 Jan 2019 - 26 Jan 2019

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania. Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda opakovane narušovaná zlostným, výbušným, konfliktným správaním dieťaťa, väčšinou robíme všetko pre to, aby bola čo najrýchlejšie opäť nastolená harmónia. Netreba však pritvrdzovať tresty, kričať a rýchlo hľadať vinníkov. Spôsobov ako reagovať ináč je niekoľko. Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú už onálepkované (alebo ich to čoskoro čaká) statusom agresora. Dobre zvolená aktivita preto môže byť účinným nástrojom pre rozvoj najmä sebaúcty detí, o ktorej sa odborníci na pedagogiku zhodujú, že by mala byť cieľom výchovy a vzdelávania.

06 Jan 2019

Postavme si spolu snehuliaka

Jedným z našich cieľov je podporovať vzájomne vzťahy medzi členmi rodiny a podporovať dobre medziľudské vzťahy. A teda, postavili sme si spoločne snehuliakov. Ďakujeme všetkým za účasť, tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

15 Mar 2019

Komentovaný diktát v Žiline s Mgr. Magdalénou Orolínovou

Komentovaný diktát je metóda, ktorá rešpektuje sled špecifických funkcií mozgu, bežne používaných pri písaní. Vieme ňou dosiahnuť nápravu už fixovaných nesprávnych návykov a reedukáciu porúch učenia dysgrafiu a dysortografiu pri dennej starostlivosti do 3 – 4 mesiacov. Vzdelávanie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti sa budeme venovať osvojovaniu správneho písania detí so špecifickými potrebami v prvom ročníku. V mojej pedagogickej praxi som mala veľa takých detí. Za všetky ako príklad uvediem chlapca, ktorý bol nehovoriaci, autista, epi záchvaty a iQ v hraničnom pásme. Toto dieťa vedené metódou Komentovaný diktát po tretí ročník bol schopný písať bezchybne. V druhej časti podrobne rozoberieme jednotlivé špecifické funkcie mozgu, ktoré používame pri zápise na diktát. Ich rozvíjanie je priamou súčasťou tejto metódy. Tvoria osnovu, ktorej keď sa držíme, jednoducho a zrozumitelne dieťa vedieme k správnemu písaniu, k radosti z úspechu a zo svojho písomného prejavu.

07 Mar 2019 - 08 Mar 2019

Multidisciplinárne intervencie v rozvode s Mgr. Hambálkom a Mgr. Zimovou

Predstavenie a precvičenie si vybraných kľúčových kompetencií odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti. Workshop viedli lektori Coachingplus, psychoterapeuti a supervízori s dlhoročnou praxou v oblasti školstva a sociálnoprávnej ochrany detí, Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová.