Realizované akcie 2020

08 Nov 2019 - 12 Sep 2020

TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 2019/2020

Solution Focused prístup, ktorého zakladateľmi sú Insoo Kim Berg a Steve de Shazer, nás priamo privádza k riešeniu, jednoducho a v krátkodobom horizonte a to príjemným, kreatívnym a zaujímavým spôsobom. Vytvára bezpečné a rešpektujúce prostredie, aby sa riešenia mohli zrodiť. Opiera sa o silu procesu a tiež rozvíja sebadôveru a vzťahy. Ide predovšetkým o tréning rozvoja špecifickej mentálnej zručnosti, vybudovanej na paradigme v myslení: presun od problému ku konštruovaniu a rozvoju riešenia, keď sa potrebujeme my či naši klienti popasovať s náročnou pracovnou alebo komunikačnou alebo osobnou výzvou a to bez „ANALÝZY PROBLÉMU”.

03 Jun 2020

Témou workshopu bol psychologický význam hraníc, hranice a vzťah, práca s pravidlami.

07 Feb 2020

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí. Arteterapia využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné.

20 Feb 2020

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA

Workshop Práca s deťmi s poruchami správania sa konal 20.02.2020 v Žiline pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Zimovej. Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.