Realizované akcie 2020

04 Aug 2020

Článok nenájdený

xxx

07 Feb 2020

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí. Arteterapia využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné.

20 Feb 2020

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA

Workshop Práca s deťmi s poruchami správania sa konal 20.02.2020 v Žiline pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Zimovej. Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.