Pripravujeme

18 Mar 2020

Témou workshopu je psychologický význam hraníc, hranice a vzťah, práca s pravidlami.

02 Apr 2020 - 03 Apr 2020

Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

16 Apr 2020

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

08 Sep 2020

Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažkostí je dovolená len klientom a v nijakom prípade pomáhajúcim profesionálom. V žiadnej profesijnej skupine sa vlastné psychické problémy pracovníkov tak nebagatelizujú a nezastierajú ako v pomáhajúcich profesiách. Jedným z mnohých dôsledkov je únava a vyhorenie. Prevenciu proti „syndrómu pomocníka“ možno napĺňať v dvoch líniách. Je dôležité, aby sa tí, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách uvedomili svoje vnútorné stránky motívov pomáhať. Druhou líniou je, aby disponovali žiaducimi sociálnymi kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné k efektívnej interakcii s druhými.

04 May 2020

Pomáhajúci profesionáli, ktorí pri výkone svojej profesie prichádzajú do kontaktu s deťmi, by mali byť zorientovaní v problematike sexuálneho zneužívania detí (CSA). Hoci všeobecne téma CSA vzbudzuje pocit odporu a morálneho odsúdenia, prípady CSA môžu byť často prehliadané. Účastníci vzdelávacieho podujatia budú mať príležitosť vyjasniť si, aké kritéria musia byť splnené, aby bolo vôbec možné určité konanie považovať za CSA. Budeme sa venovať taktiež dynamike manipulácie (groomingu), vďaka ktorej sú mnohé prípady CSA dlho „neviditeľné“; účastníci si budú môcť lepšie uvedomiť, že terčom groomingu môže byť nielen dieťa, ale i rodina, komunita, ba dokonca i inštitúcia a pomáhajúci profesionáli. Predstavíme spektrum potenciálnych symptómov CSA a pokúsime sa narušiť prípadné naivné očakávania, alebo ľahostajnosť v súvislosti s týmito symptómami. Účastníkov oboznámime s údajmi týkajúcimi sa výskytu CSA, preberieme možnosti a limity identifikácie CSA, zdôraznime riziko a príčiny mylných záverov pri riešení prípadov podozrení z CSA, vysvetlíme rozdiel medzi nepodložnými prípadmi a krivými obvineniami a dotkneme sa otázok smerovania intervencií v tzv. neistých prípadoch.