Realizované akcie 2018

14 Dec 2018

ARTEFILETIKA V KONTEXTE RAPOVEJ TERAPIE

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

19 Oct 2018

Rodinná a sexuálna výchova: Ako hovoriť s deťmi o sexe v Žiline s lektorkou Mgr.Ľubomírou Lapšanskou

Otázkami, ktoré sú ošemetné aj pre dospelých nás deti a skoro dospelí dokážu poriadne zaskočiť. Ak sa pýtajú, je to ale vždy lepšie. V dnešnej dobe majú prístup k rôznym informáciám. A nie, nemajú to ľahšie ako tie predošlé generácie. Pomôžme im ich utriediť, ujasniť. Usmernime ich vývoj na zodpovednú a zdravú cestu bez pretvárky, s pravdivými informáciami a zaujímavou formou.

04 Oct 2018

Práca s dieťaťom s poruchami správania v Žiline s lektorkou Mgr.Zuzanou Zimovou

Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou bol i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

21 Sep 2018 - 22 Sep 2018

Detská kresba ako nástroj diagnostiky v Žiline s lektorkou Mgr.Bronislavou Pleškovou

Workshop predstavil viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách sme si ukázali špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Zámerom workshopu bolo i predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce arteterapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

20 Aug 2018

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky v Žiline s lektorkou Mgr.Bronislavou Pleškovou

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstavil také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

22 Jun 2018

Úvod do arteterapie v Žiline s lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou

Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.