VÝCVIKOVÝ PROGRAM – DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

02 Apr 2020 - 03 Apr 2020

Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

Rozsah a štruktúra programu:

● rozsah programu: 36 hodín ● individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov: 2 hodiny (nie je v cene kurzu, dohodne si ju každý účastník individuálne s lektorkou, lektorka konzultuje v Bratislave) ● účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou ● nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

KEDY: 02.04.-03.04.2020, 05.06.-06.06.2020

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 239€

LEKTOR: Mgr. Bronislava Plešková, psychologička

Cieľová skupina: psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, vychovávatelia. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

● 90% účasť na stretnutiach, ● práca s minimálne s dvoma detskými klientmi, ● aspoň 2 hodiny individuálnej supervíznej konzultácie ● otvorenosť voči spätnej väzbe ● štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť: ● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom ● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa ● analýzy kazuistík ● diagnostické možnosti využitia detskej kresby ● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

Zážitková časť: ● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky ● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa