SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ: VYMEDZENIE, DYNAMIKA A IDENTIFIKÁCIA

04 May 2020

Pomáhajúci profesionáli, ktorí pri výkone svojej profesie prichádzajú do kontaktu s deťmi, by mali byť zorientovaní v problematike sexuálneho zneužívania detí (CSA). Hoci všeobecne téma CSA vzbudzuje pocit odporu a morálneho odsúdenia, prípady CSA môžu byť často prehliadané. Účastníci vzdelávacieho podujatia budú mať príležitosť vyjasniť si, aké kritéria musia byť splnené, aby bolo vôbec možné určité konanie považovať za CSA. Budeme sa venovať taktiež dynamike manipulácie (groomingu), vďaka ktorej sú mnohé prípady CSA dlho „neviditeľné“; účastníci si budú môcť lepšie uvedomiť, že terčom groomingu môže byť nielen dieťa, ale i rodina, komunita, ba dokonca i inštitúcia a pomáhajúci profesionáli. Predstavíme spektrum potenciálnych symptómov CSA a pokúsime sa narušiť prípadné naivné očakávania, alebo ľahostajnosť v súvislosti s týmito symptómami. Účastníkov oboznámime s údajmi týkajúcimi sa výskytu CSA, preberieme možnosti a limity identifikácie CSA, zdôraznime riziko a príčiny mylných záverov pri riešení prípadov podozrení z CSA, vysvetlíme rozdiel medzi nepodložnými prípadmi a krivými obvineniami a dotkneme sa otázok smerovania intervencií v tzv. neistých prípadoch.

KEDY: 04.05.2020 pondelok (09.30 hod – 18:00 hod)
05.05.2020 utorok (08:00 hod – 16:00 hod)

ROZSAH VZDELÁVANIA: 16 hodín

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 89 €

LEKTOR: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., supervízorka, členka odborných organizácií a komisií. Má dlhoročné skúsenosti s pedagogickou, publikačnou a výskumnou činnosťou. Ako expertka aktívne spolupracuje s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, koordinátorom ochrany detí pred násilím, vychovávateľom, pedagógom, zamestnancom Centier pre deti a rodiny, vyšším súdnym úradníkom, prokurátorom, právnikom ako aj študentom a študentkám príslušných odborov.

Počet účastníkov – maximálne 18. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky: 0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prihlásiť sa